Koulutussetelin verotus | Adinum Koulutusseteli

Koulutussetelin verotus

Koulutussetelin verotusta voi tarkastella kahdesta eri näkökulmasta: työsuhde-etuna ja irtisanomistilanteisiin liittyvän koulutusvelvollisuuden täyttämisessä. Molemmissa tapauksissa Koulutussetelit ovat saajalleen verovapaa etu tiettyjen edellytysten täyttyessä.

 

Koulutussetelin verotus irtisanomistilanteessa

TVL 69 a §:n mukaan veronalaista tuloa ei synny työllistymiseen edistävästä valmennuksesta tai koulutuksesta, jonka työnantaja on velvollinen tarjoamaan irtisanotulle työntekijälle, viranhaltijalle tai virkamiehelle työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 13 §:n, merityösopimuslain (756/2011) 8 luvun 11 §:n, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 37 b §:n tai valtion virkamieslain (750/1994) 27 a §:n perusteella.

Työnantajan edellä mainitulla perusteella työntekijälle kustantamat Koulutussetelit eivät siten ole saajalleen veronalaista tuloa.

 

Koulutussetelin verotus työsuhde-etuna

TVL 69 b § Veronalaista tuloa ei synny työnantajan kustantamasta työntekijän koulutuksesta, joka tapahtuu työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan intressissä.

Verottajan ohjeen mukaan säännöstä tulkitaan laajasti ja lähtökohtaisesti koulutuksen katsotaan tapahtuvan työnantajan intressissä aina, kun työnantaja päättää kustantaa työntekijälle koulutusta, joka olisi hyödyllistä työntekijän nykyisten tai tulevien työtehtävien kannalta saman työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan palveluksessa. Verovapauden kannalta ei sen sijaan ole merkitystä sillä, kenen aloitteesta koulutus käynnistyy, eikä sillä, missä muodossa koulutus tapahtuu tai millaiseen tutkintoon tai ammattinimikkeeseen koulutus mahdollisesti johtaa.

Työnantajan ei myöskään välttämättä tarvitse tarjota sitä kaikille työntekijöille, jotta verovapauden edellytykset täyttyisivät. Silloin, kun työnantaja ei maksa koulutuskustannuksia suoraan koulutuksen järjestäjälle, kuten on käytettäessä Koulutusseteleitä, verovapaus edellyttää, että työnantaja voi kontrolloida seteleiden käyttötarkoituksen, eli että työnantajalle toimitetaan kirjanpitoon lasku tai maksutosite työntekijän hankkimasta koulutuksesta.

Myös Koulutussetelit ovat saajalleen verovapaa etu edellä mainittujen edellytysten täyttyessä.

 

Lisätietoja antaa tavittaessa:
Esa Schön
Asianajaja, OTL, VT
+358 40 823 4892