Sopimusehdot

Yleiset käyttöehdot

1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Adinum Oy:n/Koulutussetelin, Tilaajan ja Edunsaajan väliseen sopimussuhteeseen.

2. Tilatessaan Koulutusseteleitä Tilaaja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

3. Koulutussetelillä tarkoitetaan näissä ehdoissa Adinum Oy:n tuottamia sähköisiä maksuvälineitä, joita voidaan käyttää Adinum Oy:n ja sen yhteistyökumppanien järjestämien Edunsaajan ammatillisesta sekä uudelleentyöllistymistä edistävästä koulutuksesta, valmennuksesta ja muista vastaavista palveluista (jäljempänä Koulutukset) aiheutuvien kustannusten maksamiseen.

4. Tilaajalla tarkoitetaan näissä ehdoissa yritystä tai yhteisöä, joka tilaa ja maksaa Koulutussetelit.

5. Edunsaajalla tarkoitetaan näissä ehdoissa henkilöä (esim. työntekijää), joka on Tilaajan ja Adinum Oy:n välisen sopimuksen perusteella oikeutettu käyttämään Koulutusseteleitä.

6. Yhteistyökumppanilla tarkoitetaan näissä ehdoissa mitä tahansa palveluntarjoajaa, joka on tehnyt sopimuksen Adinum Oy:n kanssa ja joka tämän sopimuksen perusteella on valtuutettu hyväksymään Koulutussetelit maksuna palveluiden tarjoamisesta.

7. Edunsaaja ei voi palauttaa tai vaihtaa saamiaan Koulutusseteleitä rahaksi tai muuksi vastikkeeksi eikä siirtää niitä kolmannelle.

8. Koulutusseteli on voimassa 6-12 kuukautta siitä, kun ne ovat tulleet voimaan. Tämän jälkeen käyttämättömät setelit mitätöityvät, eivätkä ne enää käy maksuvälineenä. Adinum Oy ei hyvitä tai vaihda vanhentuneita Koulutusseteleitä uusiin.

9. Tilaaja sitoutuu antamaan kulloinkin voimassa olevat Koulutussetelin yleiset ehdot tiedoksi niille Edunsaajille, joille se luovuttaa Koulutusseteleitä. Tilaaja vastaa siitä, että Edunsaajat noudattavat Koulutusseteleiden käyttöä koskevia ehtoja.

10. Adinum Oy ei vastaa miltään osin sen yhteistyökumppaneiden tarjoamien palveluiden sisällöstä tai laadusta.

11. Adinum Oy ei vastaa yhteistyökumppaniensa järjestämien koulutusten peruuntumisesta tai niiden virheellisyyden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Mahdolliset koulutuksia koskevat huomautukset tulee tehdä suoraan koulutuksen järjestäjälle.

12. Tilauksessa Tilaaja ilmoittaa valitsemansa määrän Koulutusseteleitä edunsaajakohtaisesti yksilöityinä. Tilaus on sitova eikä sitä voida peruuttaa.

13. Adinum Oy laskuttaa tilatut Koulutussetelit Tilaajalta, joka sitoutuu maksamaan laskun 14 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä viitemaksuna Adinum Oy:n tilille.

14. Adinum Oy perii Tilaajalta tilattujen seteleiden arvon lisäsi kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaiset käsittely- ja muut maksut.

15. Tilaaja on velvollinen suorittamaan viivästyneelle määrälle korkolain 4 § 1 momentin mukaista korkoa eräpäivästä lukien sekä saatavan perimisestä aiheutuvat kulut.

16. Tilauksen jälkeen Koulutusseteleitä ei voi vaihtaa eikä palauttaa. Setelit ovat henkilökohtaisia eikä niitä voida siirtää toisen työntekijän käytettäväksi.

17. Koulutussetelit toimitetaan Edunsaajan henkilökohtaiseen profiiliin Koulutussetelin internetsivuilla Tilaajan maksettua saamansa laskun. Adinum Oy:llä ei ole velvollisuutta toimittaa Koulutusseteleitä ennen kuin se on saanut niistä täyden maksun laskussa ilmoitetulle pankkitilille.

18. Koulutussetelit ovat Edunsaajan käytettävissä tämän saatua tätä koskevan ilmoituksen Tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, kirjauduttua Koulutusseteliprofiiliinsa sähköpostiinsa toimitetuilla tunnuksilla ja hyväksyttyä palvelun ehdot sekä täytettyä profiilistaan mahdollisesti puuttuvat tiedot. Edunsaajalle lähetetään tieto seteleistä tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kahden arkipäivän kuluessa siitä, kun Tilaajan suorittama maksu näkyy Adinum Oy:n pankkitilillä.

19. Tilaaja vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Adinum Oy ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat Tilaajan ilmoittajien tietojen puutteellisuudesta tai virheellisyydestä.

20. Edunsaajan on kirjauduttava Koulutusseteliprofiiliinsa sähköpostiinsa toimitetuilla tunnuksilla ja hyväksyttävä palvelun ehdot sekä täytettävä profiilistaan puuttuvat tiedot.

21. Edunsaajalla on oikeus käyttää Koulutusseteleitä valitsemiensa Koulutusten maksamiseen käytettävissään olevan maksetun saldon puitteissa.
Edunsaajan ilmoittauduttua koulutukseen tämän tililtä velvoitetaan koulutuksen arvoa vastaava määrä saldoa. Edunsaajan ilmoittauduttua yliopiston tai ammattikorkeakoulun järjestämään oppilaitoksen laissa säädettyyn koulutustehtävään kuuluvaan arvonlisäverottomaan koulutukseen Edunsaajan tililtä veloitetaan kuitenkin koulutuksen arvo lisättynä laskennallisen arvonlisäveron määrällä.

22. Adinum Oy ei vastaa siitä, jos Edunsaaja käyttää koulutusseteleitä muihin kuin Tilaajan kanssa sopimiinsa tai Tilaajan edellyttämiin Koulutuksiin.

23. Ilmoittautuessaan Koulutukseen Edunsaaja on velvollinen varmistamaan, että hänellä on käytettävissään saldoa vähintään kyseisen hinnan verran.

24. Edunsaaja vastaa käytettävissään olevan saldon ylittävästä koulutuksen hinnasta täysimääräisesti koulutuksen järjestäjälle.

25. Edunsaaja ilmoittautuu Koulutuksiin Koulutusseteleiden yhteistyökumppaneiden omien käytäntöjen mukaisesti. Adinum Oy ei ole vastuussa näistä käytännöistä.

26. Sopimus koulutuksen järjestämisestä syntyy koulutuksen järjestäjän, Tilaajan ja Edunsaajan välille.

27. Koulutuksen yleiset ehdot ja peruuttamisehdot määräytyvät koulutuksen järjestäjän kulloinkin käyttämien ehtojen mukaisesti.

28. Edunsaajan jättäessä osallistumatta Koulutukseen, johon tämä on ilmoittautunut, tai peruuttaessa ilmoittautumisensa koulutuksen järjestäjän ilmoittaman maksuttoman peruutusajan jälkeen, Koulutuksen arvo veloitetaan koulutuksen järjestäjän noudattamien ehtojen mukaisesti kokonaisuudessaan tai osittain tämän Koulutussetelitilillä olevasta saldosta.

29. Jos koulutuksen järjestäjä on velvollinen palauttamaan Koulutuksen peruuntumisen tai virheellisyyden vuoksi Koulutuksen hinnan kokonaan tai osittain, palautus toteutetaan hyvittämällä Edunsaajan Koulutussetelitiliä vastaavalla määrällä.

30. Tilaajan on reklamoitava havaitsemistaan puutteista viipymättä ja viimeistään 14 päivän kuluessa.

31. Adinum Oy ei vastaa virheestä, viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sellaisesta epätavallisesta ja ennalta-arvaamattomasta syystä, johon Adinum Oy ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia ei ole kohtuullista huolellisuutta noudattaen voinut välttää.

32. Adinum Oy ilmoittaa sopimuksen, yleisten ehtojen, Koulutussetelin tai hinnaston muutoksista internet-sivuillaan vähintään kuukautta ennen muutosta.

33. Nämä yleiset ehdot tulevat voimaan 1.5.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Työnantajalle

Koulutussetelillä lisäät työntekijän motivaatiota kehittää itseään ja omaa osaamistaan. Työntekijä maksaa valitsemansa koulutuksen Koulutussetelillä kätevästi itse, jolloin sinulta säästyy aikaa sekä rahaa. Myös työsuhteen päättymiseen liittyvän koulutusvelvollisuuden voi ulkoistaa Koulutussetelillä.

Työntekijälle

Koulutusseteli mahdollistaa uudella tavalla oman osaamisesi kehittämisen sekä ammattitaidon ylläpitämisen. Saat vapaasti valita haluamasi koulutukset ja valmennukset juuri sinulle sopivaan aikaan paikasta riippumatta.

Kouluttajalle

Markkinoi koulutustarjontaasi suoraan työntekijöille Koulutussetelin avulla. Liittymällä verkostoomme mahdollistat työntekijöille vapauden valita tarvittavat koulutukset itse. Näin autat työntekijöitä kehittämään omaa osaamista ja ammattitaitoa.